Medezeggenschapsraad OBS De Feniks is op zoek naar enthousiaste ouder(s)!

Onze school kent een actieve Medezeggenschapsraad (MR). De MR van OBS De Feniks bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zit de zittingstermijn van één van onze ouders erop en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste aanvulling(en) t.b.v. de oudergeleding.

 

Wat doet de MR

De MR adviseert en denkt mee over het schoolbeleid, bijvoorbeeld  over de veiligheid en gezondheid op school, het schoolplan en de schoolorganisatie.

Het schoolbestuur vraagt de MR onder andere om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De MR geeft daarnaast gevraagd én ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

 

De oudervertegenwoordigers worden bij de Medezeggenschapsraad van OBS De Feniks gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarnaast is de schooldirecteur adviserend lid namens het schoolbestuur.

Ouders kunnen zitting hebben in een MR zolang hun kind(eren) op de Feniks zitten. Als het laatste kind van school gaat, en de benoemingsperiode zit er nog niet op, dan eindigt het lidmaatschap van de MR.

De MR vergadert  ongeveer 1x per 6-8 weken.  Het kan voorkomen dat bij belangrijke zaken er een extra vergadering wordt gepland. De taakverdeling binnen de MR wordt aan het begin van ieder schooljaar besproken.

  

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich tot 3 juli a.s. kandidaat stellen bij de MR van OBS De Feniks via e-mail adres mr@defeniks.o2g2.nl  Graag ontvangen wij in uw mail ook een korte omschrijving van uw motivatie.  

Bij meerdere aanmeldingen van ouders zal er eventueel een verkiezingsprocedure worden gestart waarbij alle ouders met kinderen op De Feniks een voorkeursstem voor een kandidaat mogen uitbrengen. Deze procedure zal z.s.m. na de zomervakantie worden opgestart en afgerond.

 

Mocht u eerst meer informatie willen hebben over de MR en haar activiteiten dan kunt u gerust contact met ons opnemen via eerder genoemd mailadres of telefonisch via onderstaande gegevens. Ook op de website van OBS De Feniks vindt u meer informatie over de MR, haar missie/visie en haar bevoegdheden: https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl/ouders/medezeggenschapsraad.html

 

In afwachting van uw reacties,

met vriendelijke groet,

 

Gerdien Kikstra               0622 609609

Marcel van den Berg      0628 797572

Martijn Hagewoud          06 5332 9200