Pedagogisch klimaat

 

Een veilig klimaat waarin kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, draagt bij aan een goede ontwikkeling. Wij staan ervoor dat kinderen binnen onze school zich veilig voelen, inspraak kunnen hebben en ook de gelegenheid krijgen op een goede manier met elkaar samen te werken.

 

Om een veilige omgeving te waarborgen voor kinderen, hebben we op school regels en afspraken. Wij leren kinderen elkaar te accepteren en te respecteren. Het is erg belangrijk dat kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Dit gebeurt tijdens de dagelijkse gang van zaken en tijdens de wekelijkse lessen van het programma De Vreedzame School, in alle groepen van de school.

 

Daarnaast hebben we een veiligheidscoördinator, die waakt over de sociale veiligheid van de leerlingen en leerkrachten en is aanspreekpunt als onverhoopt de sociale veiligheid van een leerling of leerkracht in het gedrang is. Op onze school is dat mevrouw Tea Jaarsma, intern begeleider. 

 

De Vreedzame School

 

Om kinderen goed met elkaar te leren omgaan en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, hanteren wij het programma De Vreedzame School. Daarmee leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan en verantwoordelijk te zijn voor eigen keuzes en gedrag.

 

We willen dat ‘de Vreedzame School’ een school is waar:

 

- leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen

- je fouten mag en moet maken

- je je mening mag geven en ideeën lanceren

- je kunt lachen en huilen

- een zichtbare doorgaande lijn is in het omgaan met elkaar

 

Meer informatie vindt u op de website van de Vreedzame School.