Medezeggenschapsraad

   

E-mail:  mr@defeniks.o2g2.nl

Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad.  De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en kan  gevraagd en ongevraagd haar advies geven over verschillende beleidsmatige onderwerpen die de school betreffen zoals de begroting, het jaarverslag en de onderwijstijd. Daarnaast heeft de MR ook twee bijzondere bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De rol en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad van OBS De Feniks bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door de ouders door middel van een verkiezing voor een termijn van maximaal 4 jaar. De directeur is in de MR vertegenwoordiger namens het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen.

In het schooljaar 2021/2022 bestaat de MR van obs de Feniks uit de volgende personen:

Personeelsgeleding:

Dick van der Bij
Petra van Dijk
Tea Jaarsma

Oudergeleding

Marcel van den Berg (voorzitter)

Martijn Hagewoud

Marleen Feenstra

 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De notulen, het reglement en het huishoudelijk reglement  staan op de website. Daar kunt u ook het e- mail adres vinden.

Vergaderrooster MR obs de Feniks schooljaar 2020/2021

 Maandag 27-9-2021

 19.30 uur

 Dinsdag 16-11-2021

 19.30 uur

 Maandag 7-2-2022

 19.30 uur

 Woensdag 20-4-2022

 19.30 uur

 Donderdag 16 -6-2022

 19.30 uur

 

Inger Koorenhof zit namens de Feniks in de GMR.

 

Notulen

MR 17-06-2020

MR 22-09-2020

MR 10-11-2020

MR 22-04-2021