Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)  Obs de Feniks                                                      

E-mail:  mr@defeniks.o2g2.nl

Onze school kent een actieve medezeggenschapsraad.  De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en kan  gevraagd en ongevraagd haar advies geven over verschillende beleidsmatige onderwerpen die de school betreffen zoals de begroting, het jaarverslag en de onderwijstijd. Daarnaast heeft de MR ook twee bijzondere bevoegdheden: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De rol en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad van OBS De Feniks bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door de ouders door middel van een verkiezing voor een termijn van maximaal 4 jaar. De directeur is in de MR vertegenwoordiger namens het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen.

In het schooljaar 2019/2020 bestaat de MR van obs de Feniks uit de volgende personen:

 Personeelsgeleding:

Dick van der Bij
Petra van Dijk (ontbreekt op foto)
Tea Jaarsma

 

Oudergeleding

Gerdien Kikstra (voorzitter)
Thomas Hagewoud
Marcel van den Berg 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De notulen, het reglement en het huishoudelijk reglement  staan op de website. Daar kunt u ook het e- mail adres vinden.

Vergaderrooster MR obs de Feniks schooljaar 2020/2021

   
   
   
   

     

Notulen schooljaar MR 2019-2020:

Notulen 17-06-2020

 

Notulen schooljaar MR 2020-2021:

Notulen 22-09-2020 

 

Notulen GMR PO 

Notulen 15-09-2020

Notulen 17-05-2020

Notulen 17-04-2020

Notulen 03-04-2020

Besluitenlijst 09-04-2019

Besluitenlijst 13-02-2019

Documenten MR:

Jaarverslag 2019-2020 

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2015-2016

Reglement 

Huishoudelijk reglement

Missie en Visie MR obs De Feniks

Overzicht bijzondere bevoegdheden MR