Leren leren

We bekijken per les of we leerlingen extra instructie en oefening aanbieden om het lesdoel te bereiken. Leerlingen die het lesdoel snel behalen, bieden we verrijking aan. Als een leerling leerstof snel tot zich neemt en weinig moeite hoeft te doen, bieden we deze leerling een plek in het Leerplein van de Feniks. Hier krijgen leerlingen opdrachten waarbij ze meer moeite moeten doen. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan biedt ons bestuur de mogelijkheid tot een bovenschoolse voorziening. Deze bovenschoolse voorziening is voor kinderen van groep 7 en 8, gevestigd op Obs de Feniks.

 

Bovenschoolse voorziening hoogbegaafdheid (BvH)
Op het moment dat een leerling met een (vastgestelde) hoge begaafdheid een aanbod nodig heeft dat niet in voldoende mate gerealiseerd kan worden op de eigen school, kan het kind één dag in de twee weken deelnemen aan de bovenschoolse plusgroep van Openbaar Onderwijs Groningen. Deze bovenschoolse voorziening voor hoogbegaafdheid valt onder het Kenniscentrum (KCOO) van het bestuur Openbaar Onderwijs Groningen.
Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om aan deze extra voorziening deel te nemen. Het aanbod in de plusgroep is toegespitst op de specifieke onderwijs- en leerbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. De doelen zijn gericht op het “leren leren”, het leren omgaan met fouten maken en het ontwikkelen van executieve vaardigheden. Er is ruimte voor het verdiepen in onderwerpen, ontwikkelen van denkvaardigheden  en bijvoorbeeld filosoferen. In de plusgroep komen leerlingen van verschillende scholen samen en ontmoeten zij gelijkgestemden.
De Feniks is één van de drie plusgroeplocaties in de stad .
Aanmelding vindt plaats op advies van de groepsleerkracht en de interne begeleider en na overleg met de ouders. Meer informatie vindt u op de site van het KCOO. (kcoo.openbaaronderwijsgroningen.nl/bovenschoolsevoorzieningen)